Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Miękini

Kościuszki 41, 55-330 Miękinia

 

Wolne stanowisko urzędnicze: ds. księgowości

DYREKTOR SAMORZĄDOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

o g ł a s z a

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W SAMORZĄDOWYM CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W MIĘKINI

ul. KOŚCIUSZKI 41

55-330 MIĘKINIA

 

Wolne stanowisko urzędnicze: ds. księgowości (w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o pracę)

Opis stanowiska:

Do głównych zadań pracownika będzie należało wykonywanie następujących obowiązków:

1. prowadzenie w pełnym zakresie księgowości syntetycznej i analitycznej dochodów, kosztów, wydatków jednostki oddzielnie dla każdej placówki w/g obowiązującego planu kont na rachunku podstawowym i rachunkach pomocniczych,

weryfikacja i dekretacja dokumentów w/g obowiązującego planu kont i klasyfikacji budżetowej,

3.prowadzenie ksiąg ewidencyjnych i innych rejestrów dotyczących składników majątkowych,

4.dokonywanie odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych środków trwałych,

5.rozliczanie inwentaryzacji,

6.archiwizacja dokumentów księgowych,

7.obsługa systemu elektronicznego realizowania przelewów,

8.uzgadnianie i weryfikacja księgowań na kontach,

9.analizowanie należności i zobowiązań finansowych,

sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych oraz statystycznych w obowiązujących terminach,

11.wpisywanie na dokumentach właściwej klasyfikacji budżetowej,

12.przekazywanie dokumentów księgowych do wypłat gotówkowych oraz wypisywanie przelewów,

13.prowadzenie księgowości VAT, ewidencja rejestru zakupu i sprzedaży, sporządzenie deklaracji cząstkowej VAT-7

 

Warunki pracy na danym stanowisku:

- praca biurowa przy komputerze,

- wyjazdy służbowe, szkolenia,

- praca przy sztucznym/naturalnym oświetleniu,

- bariery architektoniczne: budynek nie jest wyposażony w windę ani podjazdy dla osób niepełnosprawnych (jeden podjazd przed wejściem do budynku).

 

Niezbędne wymagania:

1)minimum 5-letni staż pracy,

2)wykształcenie minimum średnie,

3)znajomość i umiejętność stosowania przepisów ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych,

4)umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,

5)obywatelstwo polskie*,

6)kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

7)kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8)nieposzlakowana opinia.

 

  Wymagania dodatkowe:

a)  predyspozycje osobowościowe:

samodzielność,
staranność, rzetelność,
komunikatywność,
umiejętność pracy w zespole.

 

 

Wymagane dokumenty:

1)życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),

2)list motywacyjny,

3)kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie**,

4)kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5)kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,

6)kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia) lub dokumentów potwierdzających wykonywanie działalności gospodarczej,

7)kserokopie dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego (poświadczone za zgodność z oryginałem) – dotyczy obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

8)oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

9)oświadczenie kandydata, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10)klauzula zgody na przetwarzanie danych do celów rekrutacji w brzmieniu: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez Dyrektora Samorządowego centrum Usług Wspólnych na potrzeby przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa”,

11) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność***.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do dnia 18.09.2023 r. (uwaga: liczy się data wpływu), na adres:

Samorządowe Centrum Usług Wspólnych

ul. Kościuszki 41

55-330 Miękinia

w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze –
ds. księgowości” - SCUW

 

Uwaga:

O zakwalifikowaniu do II etapu naboru – kandydaci zostaną powiadomieni pocztą, drogą e-mail lub telefonicznie.
Oferty, które wpłyną niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

 

* Dyrektor Samorządowego Centrum Usług Wspólnych,, upowszechniając informacje o wolnych stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych, wskazuje stanowiska, o które poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innym państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej - art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2022 r., poz.530).

** kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, druk do pobrania ze strony internetowej Urzędu.

*** dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2022 r., poz.530).

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Miękinia
ul. Kościuszki 41
55-330 Miękinia
NIP: 913-16-20-630
REGON: 365726493
Tel. 71 735 92 40,
E-mail: oswiata@miekinia.pl

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych – e-mail: biuro@rodostar.pl

Dane są przetwarzane w celu prowadzenia naboru i rekrutacji nowych pracowników.

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż wynikającym z przepisów prawa.

Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres: 3 lata

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie:

Ustawa o pracownikach samorządowych
Kodeksu Pracy

Jednocześnie posiadają Państwo możliwość dostępu i aktualizacji podanych danych.            Przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.       

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celu. W ramach realizowanego przetwarzania nie występuje profilowanie.

Załączniki:

Wynik naboru

Utworzono dnia 26.09.2023, 12:12

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Utworzono dnia 22.09.2023, 11:02

Kwestionariusz osobowy

Utworzono dnia 31.08.2023, 10:18

Informacje

Liczba wyświetleń: 1132
Utworzono dnia: 31.08.2023

Historia publikacji

  • 26.09.2023 12:12, Administrator
    Dodanie załącznika: Wynik naboru
  • 22.09.2023 11:02, Administrator
    Dodanie załącznika: Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
  • 31.08.2023 10:18, Administrator
    Dodanie załącznika: Kwestionariusz osobowy