Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Miękini

Kościuszki 41, 55-330 Miękinia

 

Wolne stanowisko urzędnicze ds. kancelaryjnych i kadr

Miękinia, dnia 28.06.2022r.

 

 

DYREKTOR SAMORZĄDOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

o g ł a s z a

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W SAMORZĄDOWYM CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W MIĘKINI

ul. KOŚCIUSZKI 41

55-330 MIĘKINIA

 

Wolne stanowisko urzędnicze: ds. kancelaryjnych i kadr (w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o pracę)

 

Opis stanowiska:

Do głównych zadań pracownika będzie należało wykonywanie następujących obowiązków:

1.  wprowadzanie korespondencji wchodzącej i wychodzącej w programie EZD

2.  prowadzenie sekretariatu zgodnie z instrukcją kancelaryjną i archiwalną

3.  prowadzenie archiwum zakładowego  SCUW

4. prowadzenie spraw osobowych pracowników oraz spraw związanych ze szkoleniem i doskonaleniem zawodowego pracowników;

5.  prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników,

6.  ewidencja urlopów i zasiłków chorobowych

7. nadzór obowiązku nauki przez uczniów w wieku 15-18 lat uczęszczających do szkół  ponadpodstawowych,

8.  prowadzenie danych oświatowych w SIO, nadzorowanie nad placówkami oświatowymi w tym zakresie, wyliczenie metryczki subwencji oświatowej

9. pomoc materialna dla uczniów (stypendia socjalne i motywacyjne) przyznawanie i rozliczanie

10. podręczniki dla uczniów- składanie zapotrzebowania i rozliczanie dotacji

11. sprawy związane ze zwrotem kosztów przygotowania zawodowego młodocianego pracownika,

12. przygotowanie decyzji o nauczaniu indywidualnym

13. organizacja komisji egzaminacyjnych powołanych dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego, wydawanie i prowadzenie rejestru aktów awansu zawodowego,

14. organizacja dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół,

15. wprowadzenie danych do Rejestru Żłobków

16. sporządzanie sprawozdań i rozliczeń,

17. wykonywanie innych poleceń służbowych

 

Warunki pracy na danym stanowisku:

- praca biurowa przy komputerze,

- wyjazdy służbowe, szkolenia,

- praca przy sztucznym/naturalnym oświetleniu,

- bariery architektoniczne: budynek nie jest wyposażony w windę ani podjazdy dla osób niepełnosprawnych (jeden podjazd przed wejściem do budynku).

 

Niezbędne wymagania:

1)wykształcenie minimum średnie,

2)minimum 5-letni staż pracy w administracji samorządowej, w tym 2 letni staż pracy na tożsamym stanowisku,

3)umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,

4)znajomość Kodeksu pracy, ustawy o pracownikach samorządowych, Kodeksu Postepowania Administracyjnego w zakresie wydawania decyzji, odwołać i terminów,

5)obywatelstwo polskie*,

6)kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

7)kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8)nieposzlakowana opinia.

 

  Wymagania dodatkowe:

znajomość ustawy o systemie oświaty,  Prawo oświatowe, ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, ustawy o kapitale opiekuńczym

2)umiejętność samodzielnej i efektywnej organizacji pracy na stanowisku,

3)staranność, rzetelność i dyspozycyjność,

umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, komunikatywność, systematyczność.

 

Wymagane dokumenty:

1)życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),

2)list motywacyjny,

3)kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie**,

4)kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5)kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,

6)kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia) lub dokumentów potwierdzających wykonywanie działalności gospodarczej,

7)kserokopie dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego (poświadczone za zgodność z oryginałem) – dotyczy obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

8)oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

9)oświadczenie kandydata, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10)klauzula zgody na przetwarzanie danych do celów rekrutacji w brzmieniu: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez Dyrektora Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Miękini na potrzeby przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa”,

11) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność***.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do dnia 15.07.2022 r.

(uwaga: liczy się data wpływu), na adres:

Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Miękini

ul. Kościuszki 41

55-330 Miękinia

w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze –
ds. kancelaryjnych i kadr”

 

Uwaga:

O zakwalifikowaniu do II etapu naboru – kandydaci zostaną powiadomieni pocztą, drogą e-mail lub telefonicznie.
Oferty, które wpłyną niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

 

 

 

* Dyrektor Samorządowego Centrum Usług Wspólnych,, upowszechniając informacje o wolnych stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych, wskazuje stanowiska, o które poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innym państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej - art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2022 r., poz.530).

** kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, druk do pobrania ze strony internetowej Urzędu.

*** dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2022 r., poz.530).

 

 

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Miękini
ul. Kościuszki 41
55-330 Miękinia
NIP: 913-16-20-630
REGON: 365726493
Tel. 71 735 92 40,
E-mail: oswiata@miekinia.pl

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych – e-mail: biuro@rodostar.pl

Dane są przetwarzane w celu prowadzenia naboru i rekrutacji nowych pracowników.

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż wynikającym z przepisów prawa.

Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres: 3 lata

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie:

Ustawa o pracownikach samorządowych
Kodeksu Pracy

Jednocześnie posiadają Państwo możliwość dostępu i aktualizacji podanych danych.           

Przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.          

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celu. W ramach realizowanego przetwarzania nie występuje profilowanie.

 

 

 

 

Załączniki:

Wynik naboru

Utworzono dnia 27.07.2022, 16:27

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości

Utworzono dnia 20.07.2022, 10:29

Kwestionariusz osobowy

Utworzono dnia 29.06.2022, 10:39

Informacje

Liczba wyświetleń: 824
Utworzono dnia: 29.06.2022
Dokument wytworzył:
Ewelina Mazurkiewicz

Historia publikacji

  • 27.07.2022 16:27, Administrator
    Dodanie załącznika: Wynik naboru
  • 20.07.2022 10:29, Administrator
    Dodanie załącznika: Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości
  • 29.06.2022 10:39, Administrator
    Dodanie załącznika: Kwestionariusz osobowy